Home

U bent hier: Welkom › Vereniging › Ledenadministratie & Contributie

Ledenadministratie & Contributie

Ledenadministratie:

Harrie(t) Ribbers
tel: 074-2671144
Anjelier 34
7621 AM Borne
email:
  Voorbereiding incasso:

Harrie Ribbers
tel: 074-2671144
Anjelier 34
7621 AM Borne
email:

  Boekhouding:

Stefan Pross
en Gerard Grooters


email: 

 
 
    Bank: 30.94.60.778 (Rabo)
IBAN: NL23 RABO 0309460778

Contributie-overzicht voor 2017 (per 1-1-2017)

Bij Smash betaalt u geen inschrijfgeld!!

 
Leeftijd   Contributie    
t/m 8 jaar   € 54,-  
9 t/m 12 jaar   € 75,-  
13 t/m 17 jaar   € 96,-  
18 t/m 21 jaar   € 118,-  
22 jaar en ouder   € 158,-  
Gastleden / Studenten-leden
  € 54,-    
Zeer langdurig zieke leden   € 30,-    
Inactieve leden   € 54,-    
Afkoop vrijwilligerswerk   € 50,-    

De jaarcontributie wordt in 2 termijnen geïnd, te weten in februari en in juni.

Het incassant ID dat aan TV Smash is toegekend voor Euro/SEPA incasso's is: NL30ZZZ400731090000.

De aanvraag van een eventuele nieuwe ledenpas kost zes euro.

Gastleden zijn leden die bij een andere tennisvereniging met een vergelijkbare contributie als Smash lid zijn. Zij kunnen voor een gereduceerd tarief bij Smash spelen om bijvoorbeeld met de kinderen of andere Smash leden te tennissen.

Indien u lopende het seizoen lid wordt van onze vereniging wordt de contributie over de nog resterende maanden berekend.

Afmelding van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden met vermelding van reden van opzegging.

Training-overzicht 2017-2018 (per 1-4-2017)

Zomertraining (18 weken, buiten)

3..4 personen, 45  minuten          : € 195,00      (1 baan)

3..4 personen, 60 minuten           : € 255,00      (1 baan)

5..6 personen, 60 minuten           : € 170,00      (2 banen)

2 personen, 30 minuten               : € 245,00      (1 baan)

 

Wintertraining (20 weken, binnen)

4 personen, 45 minuten               : € 265,00     (1 baan)

8 personen, 60 minuten               : € 230,00     (2 banen)

4 personen, 60 minuten               : € 355,00     (1 baan)

6 personen, 60 minuten               : € 355,00     (2 banen)

 

Wintertraining (16 weken, buiten)

6 personen, 60 minuten               : € 150,00      (2 banen)

4 personen, 60 minuten               : € 220,00      (1 baan)

4 personen, 45 minuten               : € 165,00      (1 baan)

2 personen, 30 minuten               : € 215,00      (1 baan)

1 persoon, 30 minuten                 : € 425,00      (1 baan)

Let op: onvolledige groepen kunnen tot andere trainingstarieven leiden!

 

Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk  TV Smash

1. Inleiding

De vrijwilligers van TV SMASH zijn onmisbaar voor de tennisvereniging. Zij zijn de steunpilaren van de club. In discussies over het al of niet verplicht stellen van taken hoor je nogal eens het argument dat dit niet kan, omdat ‘verplichten’ zich niet laat verenigen met vrijwilligerswerk. Bij dergelijke argumenten wordt over het hoofd gezien dat een sportvereniging een bijzonder soort organisatie is, die draait op de inzet van de eigen leden. Dit ‘leden-voor-leden’ principe maakt het mogelijk een gezamenlijke hobby – sporten - tegen zeer geringe kosten te beoefenen. Er is een bepaling opgenomen in de lidmaatschapsvoorwaarden betreffende de verplichting van het vrijwilligerswerk.


2. Elementen van vrijwilligerswerk

De elementen voor een goed en gedegen vrijwilligersbeleid zijn:
- goede en duidelijke taakinhoud
- optimaal benutten van kennis, kunde en ervaring in de club (vrijwilligerspotentieel)
- werving en plaatsing van vrijwilligers
- ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers door betrokken commissies
- het inwerken van vrijwilligers (door ervaren leden)
- onderling contact (bevorderen van het wij-gevoel)


3. Het benutten van vrijwilligerspotentieel


Bij het zoeken naar c.q. het werven van vrijwilligers proberen wij optimaal gebruik te maken van de kennis, kunde en ervaring die in onze club op velerlei gebied aanwezig is: het zogenaamde ledenpotentieel.
Om goed gebruik te kunnen maken van dit ledenpotentieel is het handig om inzicht te hebben wie bereid en geschikt is om commissie- of bestuursfuncties te vervullen.
Met behulp van een vragenlijst, waarop leden kunnen aangeven wat ze voor de vereniging kunnen en willen doen, wordt hiervan een bestand aangelegd. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat ieder lid het volgende jaar weer dezelfde activiteiten gaat verrichten. Indien hij/zij dit wil veranderen dan moet dit aan het begin van het kalenderjaar worden opgegeven bij de Coördinator Vrijwilligerswerk.
Bij nieuwe leden zal dit bij aanmelding direct gevraagd worden.

4. Bepalen wie vrijwilligerswerk moet doen

De vereniging heeft bepaald dat de volgende criteria gebruikt worden voor de bepaling van de leden die vrijwilligerswerk moeten doen.

·  Leden in de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met 80 jaar aan het einde van het verenigingsjaar (Peildatum 1 januari komend verenigingsjaar).

De volgende leden worden uitgezonderd:
·  Langdurig zieken
·  Commissieleden
·  Bestuursleden
·  Ondersteuners die vergelijkbaar werk doen als commissieleden, zoals ledenadministratie; financiële administratie; webbeheer etc.
·  Studenten die uitwonend zijn


5. Organisatie

Van elk senior lid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 10 uur aan vrijwilligerswerk doet.
Er zijn altijd leden die om wat voor reden geen vrijwilligerswerk kunnen of willen verrichten.  Voor deze leden bestaat de mogelijkheid bij de aanvang van het verenigingsjaar  € 50 betalen. Als aan het einde van het jaar een lid zijn/haar vrijwilligerstaak niet volledig hebben vervuld dan zal het lid als nog de vrijwilligersbijdrage moeten betalen.


6. Het vrijwilligerswerk kan o.a. bestaan uit onderstaande taken:

·  Onderhoud banen
·  Schilderwerk
·  Onderhoud bestratingen
·  Tuinonderhoud
·  Bardiensten
·  Schoonmaakwerkzaamheden in clubhuis
·  Algeheel parkbeheer
·  Ondersteuning PR & Communicatie
·  Ondersteuning ICT
·  Ondersteuning secretariaat
·  Ondersteuning bij toernooien
·  Ondersteuning van commissies


7. Commissie vrijwilligerswerk

Voor de aansturing van het vrijwilligerswerk zal een kleine commissie ingesteld worden,
met minimaal een voorzitter en een secretaris. De voorzitter rapporteert aan de voorzitter
van het DB.

De commissie heeft de volgende taken:
·  Met de commissievoorzitters overleggen welke taken er door vrijwilligers gedaan moeten worden.
·  Jaarlijks zorgen voor het aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk.
Leden die niet reageren moeten automatisch € 50 euro betalen.
·  De vrijwilliger krijgt te horen voor welk vrijwilligerswerk hij/zij ingedeeld is en
wanneer men aan de slag kan.
·  Evalueert jaarlijks met het bestuur zijn/haar taak.
·  Rapporteert aan de voorzitter DB welke vrijwilliger alsnog € 50 moet betalen
i.v.m. het niet nakomen van de vrijwilligersverplichting.


8. Aansturing vrijwilligerswerk.
 

·  Voor elk deel van het vrijwilligerswerk is een bestuurslid of een voorzitter van
de commissie verantwoordelijk, kortweg coördinator genoemd.
·  De coördinator maakt een omschrijving van de taken die de leden bij hem moeten uitvoeren.
·  De coördinator geeft aan hoeveel leden hij in de groep wil hebben.
·  Hij coördineert de werkzaamheden en houdt een registratie bij welke vrijwilliger hoeveel uren hij/zij heeft gewerkt.
·  De coördinator geeft aan de voorzitter van de vrijwilligerscommissie aan welke vrijwilliger niet aan de verplichting heeft voldaan.


9. Verzekering.

Het bestuur heeft een verzekering afgesloten voor ongelukken tijdens het werk van de vrijwilligers.
16-07-2017
 

 

 

Algemeen
Algemene vergadering 4 april 2018 »
Algemene vergadering 23 mei 2017 »
Bestuur / Commissies
Ledenadministratie & Contributie
Aanmeldingsformulier
Afhangbord en bardienstplanner
Huisregels
agenda 4 april 2018
Algemene Vergadering 4 april 2018
Sponsorbrochure
Sponsoroverzicht
55+ Commissie
Accommodatiecommissie
Commissie Open Bornse
Interne Competitiecommissie
Jeugdcommissie (Let’s Play)
Kantine- en barcommissie
Open jeugdcommissie
PR en Communicatie
Sponsorcommissie
Technische Commissie
2018 competitie (uitleg)
2018 competitie indeling
Tenniskids
Top Tennis Smash
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Zomertraining Wim 2018
Zomertraining Hans 2018
Opgave zomertraining 2018
Data Wintertraining 2017-2018
Opgave wintertraining 2017-2018
Lesreglement trainingen

Ogenblik a.u.b. ...