Lesreglement TV Smash

Alle leden van TV Smash, jong of oud, beginnend of gevorderd, kunnen zich inschrijven voor tennislessen. Vaak geven kleine aanpassingen in de techniek al een verbetering van het spel.

 

Om de trainingen soepel te laten verlopen en om u verder wegwijs te maken in de trainingsmogelijkheden van TV Smash, is onderstaand lesreglement opgesteld:

1. Het aanmelden voor de training kan via de website www.tvsmash.nl

2. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde tennisleraren.

3. U kunt alleen trainingen volgen als u lid bent van TV Smash (uitzondering kennismakingsaanbod artikel 13). Lidmaatschappen lopen van januari tot en met december.

4. De zomertrainingen worden in principe gegeven in de periode april tot en met september, de wintertrainingen van oktober tot en met maart. Bij aanmelden voor de wintertraining moet u er rekening mee houden dat u ook het hele volgende kalenderjaar lid bent van TV Smash.

5. Een lescyclus in de zomer bestaat uit 18 lessen. Een lescyclus in de winter bestaat uit minimaal 16 lessen buiten of 20 weken binnen.

6. In principe vinden zowel alle zomer- als wintertrainingen buiten plaats op ons tennispark. Voor tenniskids blauw tot en met groen worden in de winter soms ook indoortrainingen aangeboden.

7. Er wordt in principe geen training gegeven op nationale feestdagen. Tijdens schoolvakanties kunnen inhaaldagen worden gepland. De trainingsdata staan op de website.

8. Bij het aanmelden voor de training kunt u verhinderingen opgeven. Senioren kunnen zich als groep of individueel opgeven. Voor de jeugd streven we naar een homogene groep qua leeftijd en speelsterkte.

9. De groepsgrootte van de reguliere trainingen is gemiddeld zes personen. De duur van de training is bij deze groepsgrootte één uur waarvan minimaal 50 minuten les gegeven wordt.

10. Voor de overige trainingsmogelijkheden (andere groepsgrootte bv 2,4,of 8 in combinatie met trainingsduur) kunt u de website raadplegen.

11. De trainers stellen in overleg met de technische commissie de groepsindelingen vast.

12. De groepsindelingen worden via de website bekend gemaakt.

13. Eerste kennismakingsaanbod: zowel voor senioren als jeugd bestaat er een eenmalige introductieactie van 4 lessen voor 20 Euro. Kinderen kunnen vanaf 5 jaar kennis maken met tennis. Na deze lessen kan hij/zij verder trainen tegen het reguliere tarief. Tevens dient men dan lid te worden.

14. Voor kinderen hebben we een speciaal KNLTB-trainingsprogramma genaamd Tennis Kids.

15. Als er niet wordt afgebeld door de trainer is er altijd les.

16. Uitval van de cursist(e) is voor eigen rekening.

17. Bij uitval door de trainer wordt de les ingehaald. Als de trainer voor langere tijd uitvalt, dan wordt getracht een vervangende trainer te vinden.

18. Uitval door weersomstandigheden: van de zomertraining worden er van de 18 lessen 16 lessen gegarandeerd. De 16 lessen wintertraining buiten worden allemaal gegeven tenzij er sprake is van extreem slechte weersomstandigheden over een langere periode. Lessen worden zo spoedig mogelijk na het uitvallen ingehaald. De tennisleraar bepaalt de datum van de inhaalles (zie ook art 7).

19. Is een les eenmaal begonnen, dan telt deze als een gegeven les.

20. Is het lesseizoen eenmaal begonnen, maar wenst u tussentijds geen les meer te volgen dan bent u het totale lesgeld verschuldigd. Bij langdurige ziekte of blessures langer dan zes maanden kan een uitzondering worden gemaakt, waarvoor TV Smash in goed overleg een passende oplossing probeert te treffen (waarbij het maximumbedrag van restitutie is bepaald op 50%).

21. Alle lesgelden zijn inclusief eventuele kosten voor de baanhuur, gebruik van ballen en BTW.

22. Het lesgeld wordt in vooraf vastgestelde termijnen automatisch geïncasseerd.

23. Bij niet tijdige betaling zal (het restant) van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso van de vordering komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 te vermeerderen met BTW.

24. TV Smash en haar tennisleraren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen/blessures en daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

25. Uitval van lessen als gevolg van overheidsmaatregelen bij uitzonderlijke situaties zoals Corona proberen we zo goed als mogelijk op te vangen maar kan uiteindelijk leiden tot minder lessen dan initieel vastgelegd. Omdat de kosten voor de trainers gewoon doorlopen worden in dit soort uitzonderlijke situaties de lesgelden niet door de club terugbetaald.

26. In alle overige gevallen die niet beschreven staan in deze algemene voorwaarden beslist in alle redelijkheid en billijkheid het bestuur van TV Smash.

 

Voor meer informatie en inlichtingen omtrent de training kunt u een email sturen aan training@tvsmash.nl